Üst bar özel içeriği

Kullanım Koşulları

MEYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ ve GİZLİLİK POLİTİKASI

MEYTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’ ye (Kısaca “MEYTEKS ” olarak anılacaktır.) tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan www.tissumhealth.com isimli web sitesinde (bundan böyle kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, tüzük, yönetmelikleri başta olmak üzere resmi mevzuat hükümleri ve aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Bu SİTE’de sunulan hizmetler TEDİ tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi MEYTEKS  olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi MEYTEKS ’e aittir.

MEYTEKS olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kısaca “Kanun” olarak anılacaktır.) uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla MEYTEKS tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

MEYTEKS , işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki düzenlemeleri kısmen yada tamamı ile yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkına sahip olup, yasal mevzuat değişiklikleri hem MEYTEKS hem de Müşteri/takipçilerimizi bağlayıcı olarak kabul edilecektir.

Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 

KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ İLKELERİMİZ

–  Kişisel bilgilerin veri koruma yasalarına ,(
 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile GDPR’a  (General Data Protection Regulation ( Genel Veri Koruma Yönergesi) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) uygun yönetilmesini,
–  Belirlenen amaçlar doğrultusunda sadece minimum düzeyde verileri saklamayı,
–  Kişisel verileri sadece veri sorumluları tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlemeyi
–  ‘’MEYTEKS’’  sorumluluğunda olan kişisel bilgiler sözleşmelerde belirtilen yasal ve kurumsal amaçlar doğrultusunda, belirtilen süre boyunca, bilgi sınıflarına uygun işlemeyi, 

–  Kişisel bilgilerin güncelliğini sağlamayı
–  Kişisel bilgilerin saklandığı, işlendiği fiziksel ve elektronik ortamların güvenliğini sağlamayı,
–  Kişisel bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamayı
–  Veri transferi yapılacağı zaman yasalara uygun hareket etmeyi,

Kişisel bilgi yönetim sistemimiz içerisinde temel ilkelerimiz olarak benimseriz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz MEYTEKS  nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, MEYTEKS ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, MEYTEKS  faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel veriler; SİTE, müşteri görüşmeleri ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

MEYTEKS,   yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

  • MEYTEKS  faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
  • MEYTEKS  adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
  • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla , iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle,

Yukarıda verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE DIŞINA AKTARILMASI 

Kişisel veriler, “MEYTEKS ” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları,    Grup    şirketleri    ile iştirakleri ile paylaşılabilir.

 “MEYTEKS ”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “MEYTEKS”in    iş    ortaklarına,
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak    çözüm    ortaklarına, ve    iştiraklerine, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak    yurtiçi     ve    yurtdışına    aktarma    yetkisine    sahiptir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “MEYTEKS”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “MEYTEKS ” in sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara , kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “MEYTEKS”, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “MEYTEKS”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “MEYTEKS”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “MEYTEKS”, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca MEYTEKS ’e  başvurarak;
a. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
c. kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e. kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g. kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı bir şekilde MEYTEKS SAN. VE TIC. A.Ş. İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızca yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Kişisel bilgi yönetimi ilkelerimiz, Kişisel bilgilerin veri koruma yasalarına ,( 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile  GDPR’a  (General Data Protection Regulation ( Genel Veri Koruma Yönergesi) Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uygun olarak yönetilmektedir.

Sayfa başına kaydırma butonu.
Ara